Vapaa! – Fri! –hankeraportti: Yhdistykset kaipaavat apua ja koulutusta varainhankinnan toteuttamiseen

Vapaa! – Fri! –hanke on osa Kansallisen ikäohjelman 2030 toimeenpanoa ja sen tavoitteena on edistää vapaaehtoistoiminnan asemaa ikääntyvässä yhteiskunnassa. Hanke jatkuu vielä tämän vuoden, mutta sen toimenpideraportti ''Vapaaehtoistoimintaa vahvistamalla kohti ikääntyvän yhteiskunnan mahdollisuuksia'' on julkaistu. Hankkeen toimenpideraportissa kuvaillaan muun muassa vapaaehtoistoiminnan murrosta sekä käydään läpi vapaaehtoistoiminnan rahoitusta. Koko raportin voi käydä lukemassa tästä.

 

 

Raportissa todetaan vapaaehtoistoiminnan olevan murroksessa johtuen väestön ikääntymisestä, monimuotoistumisesta, järjestökentän ammattimaistumisesta sekä ihmisten ajankäytön muutoksesta ja neljännen sektorin ja pop up -vapaaehtoisuuden synnystä. Käynnissä oleva murros haastaa voimakkaasti vapaaehtoistoimintaa koordinoivia tahoja uudistamaan toimintaansa, jotta esimerkiksi nuorempia ikäryhmiä ja erilaisista taustoista tulevia ihmisiä saadaan mukaan vapaaehtoistoimintaan ja myös sitoutumaan siihen. Myös varainhankinnan alan ja tulevaisuuden kannalta aihe on tärkeä, sillä innokkaimpia lahjoittajia ovat tällä hetkellä yli 65-vuotiaat, kun taas nuoremmat ikäryhmät edustavat toista ääripäätä. Lahjoituskulttuurin kehittäminen ja nuorempien ikäryhmien ja eri taustoista tulevien ihmisten ryhtyminen sekä lahjoittajiksi että vapaaehtoisiksi on tärkeää järjestöjen lisäksi koko yhteiskunnalle, jotta tulevaisuudessakin voidaan pitää yllä elinvoimaista, osallistavaa ja monimuotoista kansalaisyhteiskuntaa.

 

 

Hankkeen yksi keskeisistä vapaaehtoistoiminnan toimintakykyyn vaikuttavista kokonaisuuksista on vapaaehtoistoiminnan rahoitus. Hankkeen sidosryhmät ovat tuoneet esiin kokemuksia monien rahoitusinstrumenttien hankaluudesta ja raskaudesta erityisesti pienille toimijoille. Rahoitushakuprosessia toteutetaan monessa järjestössä vapaaehtoisvoimin, jolloin byrokratia haku- ja raportointimenettelyissä on koettu kohtuuttomaksi. Hankkeessa onkin noussut esiin tarve helpottaa vapaaehtoistoimijoiden omaa varainhankintaa. Paikalliset yhdistykset ovat pyytäneet kunnilta tukea erilaisten varainhankintakeinojen, kuten rahankeräysten ja pienkeräysten, järjestämisen opettelemiseksi. Tätä näkökulmaa tukevat raportin mukaan myös Sanna Marinin hallituksen ohjelma ja OECD:n Civic Scan Space of Finland – raportin suositukset. Hallituksen ohjelmaan on tehty kirjaus selvittää mahdollisuutta tukea järjestöjen varainhankinnan kehittämistä, ja OECD:n raportissa on tunnistettu tarve levittää tietoa pienkeräysmenettelystä, sillä mahdollisuudesta ei juurikaan tiedetä kansalaistoimijoiden kentällä. Raportissa myös kerrottiin pienkeräyksen erilaisten käyttömahdollisuuksien kokeilusta, jossa tarjottiin vastinrahoitusta sellaisille hankkeille, joihin oli saatu kerättyä varoja erilaisin varainhankinnan keinoin.