Vastuullinen Lahjoittaminen – Ansvarsfullt Donerande

VaLa on varainhankintaa harjoittavien yleishyödyllisten yhteisöjen yhteistyöverkosto.VaLan missiona on määritellä ja edistää hyvän hallinnon ja hyvän varainhankinnan periaatteita suomalaisessa yhteiskunnassa sekä auttaa jäsenjärjestöjään oppimaan yhdessä osana kansainvälistä verkostoa. VaLan jäsenyhteisöt edustavat noin miljoonaa lahjoittajaa ja tukijaa.

Tutustu VaLan jäsenten toimintaan

VaLan visio on olla Suomen kolmannen sektorin yhteistyöverkosto, jonka tavoitteena on, että:
- yleishyödylliset yhteisöt noudattavat hyvän hallinnon periaatteita
- varainhankinnan ammattikunnan osaaminen on erinomaista  
- Suomessa on kehittynyt lahjoituskulttuuri ja yhteiskunnan eri toimijoiden roolit on määritetty kestävällä ja selkeällä tavalla.

Keitä me olemme – VaLa varainhankinnan edistäjänä

Vastuullinen Lahjoittaminen ry - Ansvarsfullt Donerande rf perustava kokous pidettiin toukokuussa 2004. Suomalaisten varainhankintaa harjoittavien järjestöjen keskuudessa tunnistettiin tarve yhteistoiminnan lisäämisestä 2000-luvun alkupuolella. Yhteisöjen edustajat järjestivät vuoden 2003 aikana aiheen ympärillä tapaamisia, joiden pohjalta muodostui perustamistyöryhmä. 

Perustamistyöryhmään tuli jäseniä 11 yleishyödyllisestä järjestöstä. Ryhmä valmisteli yhteistyöelimen perustamista sekä linjausta varainhankinnan eettisiksi säännöiksi. Tämän työn tuloksena oli keväällä 2004 käytettävissä Valan toimintasuunnitelma, talousarvio, säännöt, koulutussuunnitelma, yhteiset pelisäännöt ja eettiset ohjeet sekä suunnitelma varainhankinnan toimintaedellytysten parantamiseksi. Yhdistyksen tarkoitus on:
- edistää kansalaisjärjestöjen varainhankinnan eettisyyttä,
- edistää kansalaisten luottamusta varainhankintaan,
- edistää yleishyödyllisten yhteisöjen vastuullista varainhankintaa,
- edistää yleishyödyllisten yhteisöjen hyvää hallintotapaa,
- edistää ja kehittää vastuullista lahjoituskulttuuria vaikuttamalla yleiseen mielipiteeseen ja
- toimia sitoutumattomana yhteistyöverkostona varainhankintaa harjoittaville yleishyödyllisille yhteisöille.

Mitä me teemme – VaLa vaikuttaa ja kehittää

VaLan toiminnan pääpainopisteenä on varainhankinnan toimintaedellytysten kehittäminen ja vaikuttamistyö. Syyskokouksessa 2023 hyväksyttiin VaLan toimintasuunnitelma vuodelle 2024.

Vuoden 2024 toimintasuunnitelmaan on kirjattu VaLan strategisen toiminnan tavoitteet, jotka tukevat VaLan missiota ja visiota:

- VaLa edistää yleishyödyllisten yhteisöjen vastuullista varainhankintaa ja hyvää hallintoa.
- VaLa edistää suomalaista lahjoituskulttuuria lisäämällä vuoropuhelua yhteisöjen taloudellisista toimintaedellytyksistä ja varainhankinnasta yhteiskunnan eri toimijoiden välillä.
- VaLan toimintaa johdetaan, hallinnoidaan ja kehitetään esimerkillisellä tavalla. 

Vuonna 2024 VaLan toiminnan pääpainopisteinä ovat vaikuttamistyö ja varainhankinnan toimintaedellytysten kehittäminen. Vaikuttamistyö jakaantuu seuraaviin alatavoitteisiin:

1.    Jäsenjärjestöpalvelut
2.    Varainhankinnan kulttuurin kehittäminen ja koulutustoiminta
3.    Hyvän hallintotavan edistäminen
4.    Viestintä ja lahjoituskulttuurin edistäminen

VaLan työ varainhankinnan toimintaedellytysten kehittämiseksi toteutuu seuraavien alatavoitteiden mukaisesti:

1.    Lahjoittaminen ja verotus
2.    Varainhankinnan kulut
3.    Lainsäädännön kehittäminen
4.    Kansainvälinen yhteistyö

Katso myös: Toimintakertomus 2023, Toimintakertomus 2022 ja Toimintakertomus 2021

VaLa määrittelee ja edistää hyvän hallinnon ja hyvän varainhankinnan periaatteita

Vastuullinen lahjoittaminen