Järjestöt ja pankit -työryhmä: Toimenpide-ehdotukset järjestöjen toimivien pankkipalveluiden edistämiseksi

Järjestöjen toiminta on vaikeutunut huomattavasti pankkien velvoitteiden ja lisääntyneen säätelyn vuoksi. Tähän johtopäätökseen tuli SDP:n järjestöt ja pankit -työryhmä, jonka tehtävänä on ollut tunnistaa järjestökentän pankkipalveluihin liittyvät ongelmat sekä esittää niihin ratkaisuja. 

Pankkien lisääntyneet velvoitteet sekä Suomen että EU:n tasolla ovat johtaneet siihen, että kansalaisyhteiskunnan eli erilaisten järjestöjen toimintaan liittyvän rahaliikenteen hoitaminen on vaikeutunut tai muuttunut jopa mahdottomaksi. Tästä ovat kärsineet suomalaiset järjestöt pienimmistä yhdistyksistä aina suurimpiin hyväntekeväisyysjärjestöihin asti. Ongelmia järjestöillä on ollut muun muassa pankkitilien avaamisessa ja rahaliikenteen hoitamisessa. 


Mukana työryhmän työssä on ollut laaja rintama kansanedustajia eri puolueista, järjestötoimijoita sekä viranomaisten ja finanssisektorin edustajia. Työryhmä esittää raportissaan useita toimenpide-ehdotuksia järjestöjen pankkipalveluiden turvaamiseksi:


1. Lahjoitusten osalta tarvitaan poikkeuskäytäntö, joka varmistaisi sen, ettei negatiivista talletuskorkoa peritä esimerkiksi tietyltä aikaväliltä, jolloin lahjoituskeräys on käynnissä.

2. Tarvitaan avustuslainsäädännön uudistus, jossa negatiivisen talletuskoron vaikutukset edunsaajiin huomioidaan ja ratkaistaan. 

3. Yhdistyslain uudistuksen yhteydessä tulee selvittää mahdollisuutta perustaa ns. kevyttilejä, jotka voisivat vastata ei-rekisteröityjen toimijoiden tarpeisiin, ilman että pankin velvollisuus tuntea asiakkaansa vaarantuu.


Lisäksi humanitaarisilla järjestöillä:

1. Pankeille pitää saada enemmän tietoa siitä, miten järjestöt ja heidän yhteistyökumppaninsa toimivat kohdemaissa.

2. Tarvitaan selkeä ohjeistus siitä, mitä lainsäätäjän ja toimivaltaisen valvontaviranomaisen odotukset ovat, jotta asia ei jää yksin pankkien oman tulkinnan varaan.

3. Pankkien ja humanitääristä apua antavien järjestöjen sekä valtion avustustoiminnan yhteistoimintaan ja avustusten joustavaan maksamiseen on luotava selkeä prosessi, jonka mukaan Suomessa pankit toimivat. Iso-Britanniassa yhteistyötä on koordinoinut erillinen Charity Comission, jonka kaltaista toimijaa työryhmä ehdottaa Suomeen perustettavaksi.

 

Myös VaLa pitää asiaa tärkeänä lahjoittajien ja muiden sidosryhmien kuten edunsaajien näkökulmasta. VaLa toivoo, että hyvällä ja avoimella eri sidosryhmien välisellä keskustelulla saadaan aikaiseksi tarvittavia muutoksia ripeällä aikataululla. Näin voidaan varmistaa järjestöille toimivat pankkipalvelut, jotka ovat olennainen osa järjestöjen toimintaa ja myös varainhankintaa.

 

Lisätietoja: Hussein al-Taee, kansanedustaja, SDP:n pankit ja järjestöt -työryhmän puheenjohtaja
Yhteydenotot: avustaja Essi Huovinen, p. 050 349 7856

Toimivat pankkipalvelut järjestöille: toimenpide-ehdotukset