Tutkimus 27.4.: Järjestöjen taloudelliset toimintaedellytykset 2021

Taloustutkimus haastatteli keväällä järjestöja ja kysyi mitkä varainhankinnan muodot olivat olleet tärkeimpiä kuluneen vuoden aikana sekä mihin he aikovat panostaa. Molemmissa korostuivat jäsenmaksujen (vastaajista 43% aikoo panostaa) ja kertalahjoitusten merkitys (vastaajista 47% aikoo panostaa). Yritysyhteistyöhön aikoi panostaa neljäsosa vastaajista ja 28% kertoi panostavansa tuote- ja palvelumyyntiin sekä tapahtumiin. Vastausten perusteella varainhankinnan eli yksityisrahoituksen euromääräinen kertymätavoite vuodelle 2021 olisi yli 530 miljoonaa euroa.

Taloustutkimus Oy tutki VaLan, Allianssin, Fingon, SOSTE:n ja valtionavustustoiminnan kehittämis- ja digitalisointihankkeen toimeksiannosta selvitystä järjestöjen varainhankinnan kehityksestä ja tulorahoituksen lähteistä liittyen valtionavustuksiin ja yksityisrahoitukseen. Kyselytutkimus toteutettiin maalis-huhtikuussa 2021 ja siihen haastateltiin 120 yleishyödyllisen yhteisön varainhankinnasta ja taloudesta vastaavaa henkilöä. Vastaavan kaltaista tutkimusta on toteutettu vuodesta 2011 lähtien. Lataa tutkimuksen kooste.
 
Tämän kevään tutkimuksessa selvitettiin ensimmäistä kertaa järjestöjen kokemuksia yritysyhteistyöstä. Järjestöistä lähes puolet kertoi tehneensä yhteistyötä useamman yrityksen kanssa. Vajaalla kolmanneksella vastaajista ei vielä ole ollut kokemusta, mutta he kertoivat olevansa kiinnostuneita yhteistyöstä. Yritysyhteistyötä tekevät järjestöt kokivat todennäköisemmäksi, että yritykset tulevat jatkossa hyödyntämään enemmän järjestöjen osaamista ja asiantuntijuutta mm. ostamalla palveluita ja tekemällä sisällöllistä yhteistyötä (66%). Järjestöt uskoivat myös sponsorointiyhteistyön esim. tapahtumissa lisääntyvän (65%).
 
Varainhankinnan haasteet ja toiveet
 
62% vastaajista ilmoitti, että varainhankinta kuuluu organisaatiossa osana jonkun toimenkuvaan. Reilulla viidesosalla järjestöistä oli omat palkatut varainhankkijat. Henkilöresurssit (50%) koettiin suurimpana sisäisenä haasteena varainhankinnan kehittämisessä. Vajaa neljäsosa vastaajista koki haasteiksi myös järjestön julkisuuskuvan ja tunnettuuden sekä taloudelliset resurssit.
 
Varainhankinnan toimintaedellytysten tehostamiseen parhaina julkisina toimenpiteinä koettiin lahjoittamisen ja tukemisen tunnetuksi tekeminen viestinnän keinoin (71%) sekä eri toimijoiden välisen yhteistyön kuten yritysten ja järjestöjen tukeminen (68%).