Pienkeräysten verotukseen uudet ohjeet Verohallinnolta

Verohallinto päivitti (16.4.2021) syventäviä ohjeita liittyen pienkeräyksien verotukseen. Tutustu ohjeisiin

 

1.3.2020 voimaan tulleen rahankeräyslain myötä erilaiset tahot ovat oikeutettuja järjestämään pienkeräyksen. Pienkeräyksen kohde voi vaihdella esimerkiksi tapahtuman järjestämisestä rahan keräämiseen yksityishenkilölle.

Verotuksen näkökulmasta on tarkasteltava erikseen pienkeräyksen järjestäjän ja keräystuoton saajan mahdollisia veroseuraamuksia. Verolainsäädännössä ei ole säännöksiä pienkeräyksellä saatujen varojen verotuksesta. Verohallinto ratkaisee pienkeräyksellä saatujen varojen verotuksen yleisten tulon ja lahjan veronalaisuutta
koskevien säännösten mukaisesti.

TVL 29 §:n 1 momentin mukaan verovelvollisen rahana tai rahanarvoisena etuutena saamat tulot ovat veronalaista tuloa. Pienkeräyksen taustalla on kuitenkin pääsääntöisesti ihmisten auttaminen tai kansalaistoiminnan tukeminen. Pienkeräyksellä kerätään siten rahaa vastikkeettomasti tiettyä tarkoitusta varten. Pienkeräyksen järjestäjän näkökulmasta kyse ei ole ansaintatarkoituksessa hankituista tuloista, vaan lahjoituksina tiettyyn tarkoitukseen kerätyistä varoista. Kerätyt varat eivät lisää kerääjän varallisuutta eivätkä ne tule kerääjän hyväksi, vaan ne on tarkoitettu kerättäväksi tiettyyn kohteeseen tai tietyille henkilöille. Pienkeräyksellä kerätyt varat eivät siten ole lähtökohtaisesti keräyksen järjestäjälle TVL 29 §:ssä tarkoitettua veronalaista tuloa, jos pienkeräys on järjestetty rahankeräyslain edellytysten mukaisesti.

Vastikkeettomasti saaduista rahavaroista on perintö- ja lahjaverolain (378/1940, PerVL) 1 §:n 1 momentin mukaan pääsääntöisesti suoritettava lahjaveroa. Pienkeräyksen järjestäjät eivät saa rahoja itselleen, vaan ainoastaan välittävät ne eteenpäin. Siten mahdollinen lahjaverovelvollinen on lahjansaaja eli pienkeräyksellä
kerätyt varat käyttöönsä saanut taho. Perintö- ja lahjaverolain 19 ja 19 a §:n mukaan lahjaveroa ei kuitenkaan ole suoritettava, jos samalta antajalta kolmen vuoden aikana saatujen lahjojen yhteenlaskettu määrä on alle 5 000 euroa. Siten pienkeräyksellä kerätyt varat ovat yleensä verovapaita myös kerättyjen varojen saajalle.